หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 21 21 21
2 033 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 33 33 33
3 001 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 12 12 12
4 034 โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 17 17 17
5 024 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 37 37 37
6 002 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 14 14 14
7 012 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ 37 32 32
8 041 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 28 28 28
9 035 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 23 23 23
10 025 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 31 29 29
11 018 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 37 37 37
12 004 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 28 27 27
13 005 โรงเรียนปริยัติสามัญอำเภอปากช่อง 20 20 20
14 026 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 35 35 35
15 019 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 22 22 22
16 006 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 19 19 19
17 027 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 22 22 22
18 028 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 37 37 37
19 007 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 22 22 22
20 008 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 32 31 31
21 037 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา 27 27 27
22 029 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) 30 30 30
23 036 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 0 0 0
24 020 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 27 26 25
25 021 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 33 31 31
26 013 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 33 31 31
27 014 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 26 26 26
28 030 โรงเรียนวัดจอมพระ 22 22 22
29 015 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 30 30 30
30 016 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม 10 10 10
31 022 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 29 29 29
32 003 โรงเรียนวัดประชานิมิตรวิจัยศึกษา 8 8 8
33 017 โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 24 24 24
34 038 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 36 36 36
35 009 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 37 37 37
36 010 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 32 32 32
37 039 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 33 29 33
38 023 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 29 29 29
39 011 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 10 9 9
40 031 โรงเรียนโพธิศึกษา 11 11 11
41 040 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 25 25 25
รวม 1039 1020 1023
2043

ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล คำกมล
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : deb11.surin@gmail.com
Copyright © 2012-2014 All right reserved.