หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3
1. นายดำรงชัย จะคำรัมย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ รุ่งแสงโรงเรียนศรีเกษตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ สายยศโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
1. พระอธิการวินัย คุตฺตวฑฺฒโนโรงเรียนพุทธธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฐิตาภรณ์ บัวไขโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรภิญญา จำปาทองโรงเรียนโพธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
1. พระอธิการธีระพล โคตมสิสฺโสโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. พระปลัดมงคล สิริมงฺคลเมธีโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ ขันอาสาโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
1. พระครูวินัยธรอภิชาติ โสภณวาทีโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายศักการะ เชียรรัมย์โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี สาเสนาโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3
1. พระสมบูรณ์ ชินวํโสโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เรือนใหม่โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจามจุรี โสมะมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6
1. พระมหานันทพงษ์ ญาณกวีโรงเรียนพุทธธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย โชติศรีโรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัญญานุช ดวนใหญ่โรงเรียนวัดดวนใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพร สายจันทร์โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ สุขสงวนโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิสรา เจริญร่างโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล หอมจิตรโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบังอร จำปาทองโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัชรี นาลุ่มโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา โวหารโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชัญส์ชญาญ์ ปลงรัมย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางเพชร พรหมพาโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ คำชนะชัยโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญมณี บุตรเพชรโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ดวนใหญ่โรงเรียนดวนใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ นาศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดตะกุดเครือปลอกประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จารึกดีโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายจิรธรรม ห่องทองโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
1. พระอธิการสมคิด กิตฺติญาโณโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรณัฏฐ์ จำปาทองโรงเรียนพุทธธรรมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ ประพาสพงษ์โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6
1. พระกิตติชัย กิตฺติชโย (พิมพ์ทอง)โรงเรียนดวนใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ใจบุญโรงเรียนพุทธธรรมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา เกษศิริโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
1. นายจิม แพงมากโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริญาวรรณ รู้เก็บโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6
1. พระครูวินัยธรวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธีโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. พระอะพิชิต จิรวฑฺฒโน (เนื่องทองหลาง)โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดตะกุดเครือปลอกกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
1. พระมหาบรรจง ติสรโร (ศรีสุข)โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มูลทองโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
1. พระใบฎีกาอดุลย์ ฐิตปญฺโญ โรงเรียนพุทธธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี หาญแท้โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายบุญทัน พาหาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พุทธานุโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสุริยัน กุลเดชโรงเรียนดวนใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
1. พระครูรัตนกิจจาภิวัฒน์ -โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาประธานกรรมการ
2. พระปลัดสิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต (จิตสม)โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร จำพิมายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดตะกุดเครือปลอกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวบังออน คำสาวงษ์โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นิจ ฝังนิลโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. พระพัลลภ พลภทฺโทโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชมภู นึกมั่นโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลาโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร ไพกระโทกโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรงค์ แก้วมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
1. นายเชษฐา บุญเฮ้าโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรคเดช คงลีโรงเรียนปริยัติธีรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาพร ตำศรีโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3
1. นางสาวภิญญาพัชญ์ อุดมแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สอนนำโรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6
1. พระปลัดทัศพงษ์ ทสฺสนีโยโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไกรสร แสนพลีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดตะกุดเครือปลอกกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. พระมหาวีระพล สุทธิจารีโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ตระกูลศรีโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต จงตระกูลรัตน์โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ์ แพงมากโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระภาณุวัฒน์ ปญฺญาวโรโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร รัศมีรัถยาธรรมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุขเอิบโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. พระสุบิน ขนฺติโสภโณ (เกษรบัว)โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสวน บุญหว่านโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนภัสสร์ ประเมินชัยโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายยอดชาย แสงงามโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองช่วย แวงคำโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ (ไกรอ่ำ)โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภคกุล แก้วน้อยโรงเรียนดวนใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3
1. พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต(ทวีศักดิ์)โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหาบวรวิชญ์ อธปญฺโญ (รสหอม)โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6
1. พระมหาปฐวี ปภสฺสโร (กันยา)โรงเรียนดวนใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันทร์มณี เขียวหอมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3
1. พระมหาธีรพงศ์ วชิรญาโณโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เต็นรัมย์โรงเรียนปริยัติธีรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุคิด ไชยสนามโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6
1. พระมหามนูญ จิตฺตนายโกโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ประธานกรรมการ
2. พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธีโรงเรียนวัดสระมะค่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเมืองมนต์ สิงห์กลางโรงเรียนศรีเกษตรวิทยากรรมการและเลขานุการ

ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล คำกมล
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : deb11.surin@gmail.com
Copyright © 2012-2014 All right reserved.