หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

[ ทั้งหมด   9 ก.พ. 2565   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องใต้ฐานองค์พระ ชั้น 1 ห้อง 101 9 ก.พ. 2565 13.00-14.30
2 002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องใต้ฐานองค์พระ ชั้น 1 ห้อง 102 9 ก.พ. 2565 13.00-14.30
3 003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องใต้ฐานองค์พระ ชั้น 1 ห้อง 103 9 ก.พ. 2565 13.00-14.30
4 004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องใต้ฐานองค์พระ ชั้น 1 ห้อง 104 9 ก.พ. 2565 13.00-14.30
5 005 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องใต้ฐานองค์พระ ชั้น 1 ห้อง 105 9 ก.พ. 2565 13.00-14.30
6 006 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องใต้ฐานองค์พระ ชั้น 1 ห้อง 106 9 ก.พ. 2565 13.00-14.30
7 066 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 101 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
8 067 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 101 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 102 9 ก.พ. 2565 13.00-14.30
2 010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 102 9 ก.พ. 2565 13.00-14.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 103 9 ก.พ. 2565 13.00-14.30
2 014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 103 9 ก.พ. 2565 13.00-14.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องอาคาร 1 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
2 016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องอาคาร 1 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
3 017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องอาคาร 1 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
4 020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 104 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
5 021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 104 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
6 022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 105 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
7 023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 105 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
8 058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
9 059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 101 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
2 025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 101 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ภายในบริเวณองค์พระ ชั้น 1 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
2 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ภายในบริเวณองค์พระ ชั้น 1 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
3 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 102 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
4 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 102 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 103 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
2 033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 103 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องประชุมเล็ก ใต้ฐานองค์พระ 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
2 035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องประชุมเล็ก ใต้ฐานองค์พระ 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 104 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
4 037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 104 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
5 038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 105 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
6 039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 105 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 060 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เวทีกลาง 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
2 061 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เวทีกลาง 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00

ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล คำกมล
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : deb11.surin@gmail.com
Copyright © 2012-2014 All right reserved.