รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน สังกัด อปท. นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 1. สามเณรปริญญา  โพธิ์พันธ์ไม้
 
1. นายศักการะ  เชียรรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) 1. สามเณรพรประเสริฐ  แว่นดี
 
1. นางสาวภณสา  วิเศษเสาร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) 1. สามเณรศุรพงษ์  โสฬา
 
1. นางนก  อินทบิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 1. สามเณรอนุษิณ  สนั่นนอก
 
1. นางสาวอัญชลี  สาเสนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 1. สามเณรเจษฎา  สะอาดละออ
 
1. พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์  วรธมฺมญฺญู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 1. สามเณรสุรัตน์  บรรยง
 
1. นายวานิชย์  ชาตะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 1. สามเณรพงศกร  แก้วมณีชัย
 
1. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 1. สามเณรกิตติพงษ์  ชะยมชัย
 
1. นางสาวสันทนา  โกมารทัต
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 1. สามเณรมนัสชา  อ่อนเป่
 
1. นางอรนันท์  รอสูงเนิน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 1. สามเณรรุ่งโรจน์  แสงสว่าง
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนแก้วเมือง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 1. สามเณรยุทธนากร  หล้าสิงห์
 
1. พระทัศน์  สุทฺธสีโล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 1. สามเณรประวีร์  ชูวงค์
 
1. นางภูริชญา  ยืนยง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 1. สามเณรพิสิษฐ์  ธรรมศาสตร์
 
1. นายวิทูรย์  เป็นกระโทก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 1. สามเณรวชัญญู   นุ่มยองใย
 
1. นายวิทูรย์  เป็นกระโทก
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 1. สามเณรปฎิภาณ  ตันติเมธากุล
 
1. นายวิทูรย์  เป็นกระโทก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 1. พระถวิล  คำโสภา
 
1. นายทัศนวิทย์  สิทธิโท
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 1. สามเณรดิลกธรรม  น้ำทอง
 
1. นางสาวภาวิณี  ปะสุรัมย์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 1. สามเณรชาญชัย  โพธิกัน
 
1. พระมหาธีระพงษ์  กตเมธี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 1. สามเณรเจษฎา  เลิศสงคราม
 
1. พระจิรสิน  แสบรัมย์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 1. สามเณรจิรายุ  เลาะหะนะ
 
1. พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์  วรธมฺมญฺญู
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 1. สามเณรเจษฎา  สะอาดละออ
 
1. พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์  วรธมฺมญฺญู
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 1. สามเณรอลงค์กฎ   พชสิทธิ์
 
1. นางสาวอนงค์นิจ  ฝังนิล
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 1. สามเณรรพีวิทย์  นามกิ่ง
 
1. นายกิตติพงษ์  แสงทอง
 
24 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 1. สามเณรดนุชา  คืนรัมย์
 
1. นายอรรคเดช  คงลี
 
25 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 1. สามเณรวุฒิชัย  ไชยศรีฮาด
 
1. พระมหาภาคภูมิ  รตนโชติ
 
26 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1. สามเณรจักรภัทร  สงพิมพ์
 
1. นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ลา
 
27 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 1. สามเณรชิติภัทธ์  จันทร์โอทาน
 
1. นายไกรสร  แสนพลี
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 1. สามเณรณัฐตพล  จิตรราช
 
1. พระบุญทัน  ธมฺธาตา (ฉิมมาบล)
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 1. สามเณรบรรพต  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ราชจินดา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 1. สามเณรสุรบดินทร์  นะกุลรัมย์
 
1. พระสุบิน  ขนฺติโสภโณ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1. สามเณรอธิบดี  ป้องศรี
 
1. นางสาวณัฐนภัสสร์  ประเมินชัย
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 1. สามเณรณัฐวุฒิ  จันทะศรี
 
1. นางสาววีราภรณ์  อุทัยรัมย์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรออยอน  บารัว โอวี
 
1. พระมหาสุรกานต์  ไกรอ่ำ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 1. สามเณรเจษฎา  ทองสุทธิ์
 
1. นายนพฤทธิ์  ทองละมุล
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1. สามเณรฉัตรดนัย  ศูนย์วงค์
 
1. พระมหาณัฐภูมิ  โพยนอก
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 1. สามเณรอนุวิท  แสงหิน
 
1. พระครูปลัดอรรถสิทธิ์  อริยเมธี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 1. สามเณรชยากร  การะเกด
 
1. พระมหาธีรยุทธ  ธีรยุทฺโธ